سیستم مدیریت پروژه ایده ورزان سیستم


انتخاب تاریخ


زمان ورود
زمان خروج
مدت زمان حضور
زمان شروع کار
زمان پایان کار
مدت زمان انجام کار
مدت زمان کارها
زمان مفید
Current View